VEDTEKTER FOR BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG
Vedtatt 12. mars 2014, revidert 11. mars 2019


§ 1. Laget
Lagets navn er Blaker og Sørum Historielag og det ble etablert 27.04.1970 ved sammenslåing av Sørum historielag, stiftet 17.01.1952, og Blaker historielag, stiftet 08.11.1953.
Blaker og Sørum Historielag er en fri og upolitisk organisasjon. Laget har det området som i årene 1962-2019 utgjorde Sørum kommune som sitt virkeområde, og er tilsluttet Romerike historielag.

§ 2.  Formål
Blaker og Sørum Historielag har som formål å fremme kjennskap til og interesse for historiske verdier og kulturminner i vårt virkeområde, informere om tidlige tiders liv og virke samt arbeide for å bevare våre kulturminner. 

§ 3. Medlemmer
Alle kan bli medlemmer av Blaker og Sørum Historielag gjennom innbetaling av medlemskontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, blir automatisk strøket fra medlemslisten. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt for foregående år, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet.

Laget har tre former for medlemskap:
a. Ungdomsmedlemskap t.o.m. utgangen av det året man fyller 25 år.
b. Personlig medlemskap for personer fra 26 år og oppover.
    Ungdomsmedlemmer og personlige medlemmer har forslagsrett, talerett og stemmerett på årsmøtet og kan velges til verv,
    men man må være  myndig for å kunne sitte som medlem eller varamedlem i styret.  Alle blir automatisk tilsluttet Romerike Historielag.
c. Støttemedlemmer: Kan tegnes av skoler, firmaer/bedrifter, institusjoner og foreninger.
    Støttemedlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett.

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.  Styret sender ut innkalling til årsmøtet, med forslag til saksliste, senest 6 uker før møtet.  Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet og endelig saksliste med møtepapirer sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Møtepapirene legges ut på lagets hjemmeside og i møtelokalet.
Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, fattes alle vedtak med alminnelig flertall.

Årsmøtet skal behandle følgende:
     1. Godkjenning av innkalling og saksliste
     2. Konstituering med valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
     3. Beretning for siste periode
     4. Revidert regnskap for siste kalenderår
     5. Arbeidsplan for neste periode
     6. Kontingent for neste periode
     7. Budsjett for inneværende kalenderår
     8. Innkomne saker
     9. Valg
      a. Styre, bestående av leder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 
          Leder velges for 1 år og styremedlemmene for 2 år.  2 styremedlemmer er på valg ved hvert  årsmøte.
          Styret skal ha nestleder, sekretær og kasserer og konstituere seg selv. Varamedlemmene velges for 1 år,
          innkalles til alle styremøter og deltar i det løpende arbeidet.
      b. Revisor
          Laget engasjerer et revisjonsfirma som, velges for ett år av gangen. Forslagsstiller er styret.
      c. Valgkomité
          Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgperioden er 3 år og ett medlem er på valg hvert år.
          Normalt blir den som sitter i komiteen på tredje året, leder av valgkomiteen. Styret foreslår medlemmene til valgkomiteen.
      d. Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag. Antallet bestemmes av regler fastsatt av Romerike Historielag.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret, eller når minst 10 % av medlemmene krever det.
Innkallingen skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er oppført i innkallingen.

§ 6. Styret
Styret har ansvaret for virksomheten mellom årsmøtene, skal sørge for at arbeidet skjer innenfor de rammene som er vedtatt av årsmøtet og nedfelt i lagets vedtekter og holde medlemmene orientert om virksomheten. Lederen forplikter Blaker og Sørum Historielag med sin underskrift.

Styremøter innkalles så ofte leder finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter. Vedtak fattes med simpelt flertall, og ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret oppnevner komitéer og utvalg etter behov, og fastsetter mandat/retningslinjer for de oppgaver som skal løses.

§ 7. Regnskap  
Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. I tillegg til resultatregnskapet, settes det opp en oversikt over lagets formue og gjeld.

§ 8. Vedtektsendringer 
Endring av disse vedtektene kan bare foretas av ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

§ 9. Oppløsning
Oppløsning av Blaker og Sørum Historielag kan bare behandles av ordinært årsmøte, og krever ¾ flertall.  Vedtaket må gjentas på etterfølgende ordinære årsmøte. Det siste ordinære årsmøtet bestemmer hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv skal forvaltes.