Blaker og Sørum Historielag ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Som medlem får du 4 ganger i året tilsendt medlemsbladet Sørum-Speilet med lokalhistoriske artikler fra bygda vår, i tillegg til 4 numre av bladet Skytilen med lokalhistorisk stoff fra hele Romerike. Vi vil gjerne ha nye medlemmer, og hvis du ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med leder eller kasserer, eller noen av de andre kontaktpersonene. Medlemskontingent: kr 300,- pr. år, men kr 100,- for ungdom, og kr 400,- for utenbygdsboende medlemmer, når medlemsblad må sendes i posten.
Postadresse: Blaker og Sørum Historielag, Nylandveien 17, 1923 Sørum. Bankkontonr: 1321.08.05189

---------------
HISTORIKK  fra Romerike historielags årbok for 1970

Blaker historielag ble stiftet 8. november 1953, og lagets første formann var bonde Lars Stykket. Laget la ned et stort arbeid i forbindelse med utgivelsen av bygdeboka for Aurskog og Blaker, og sørget for at ordførergalleriet fra 1837 til1962 er komplett.

Sørum historielag ble stiftet 17. januar 1952. Lagets første formann var cand. philol. Tor Hexeberg. Sørum bygdebok var ikke fullført, gardshistorien manglet. Lagets viktigste oppgave var å arbeide for at arbeidet med bygdeboka ble ført videre.

Navnet ble Blaker og Sørum historielag
Både Blaker historielag og Sørum historielag arbeidet periodevis tungt, og vinteren 1970 tok styret i Romerike historielag initiativ for å få de to lagene i gang igjen. På et møte i mars 1970 ble det nedsatt en komité som skulle forberede rekonstruering av de to lag. Komitéen med herredsagronom Leif Mathisen som formann, arrangerte 27. april 1970 et åpent møte på Bingsfoss ungdomsskole. Det ble da lagt fram forslag om å slå sammen de to historielagene, og komitéen hadde utarbeidet forslag til lover for det nye laget. Forslaget om sammenslåing og lover ble enstemmig vedtatt, og navnet ble Blaker og Sørum Historielag.
På møtet ble det valgt et styre på 5 medlemmer: Asbjørn Langeland, formann, Egil Foss, Andreas Svardahl, Magnus Sørli og Harald Børke.
Viktige oppgaver for laget: Arbeide for at gardshistorien for bygda blir skrevet, vurdere bygdetun i Blaker, arbeide for bevaring av verdifulle kulturminner.
 
LEDERE fra 1970   
1970 - 1977 Asbjørn Langeland
1977 - 1987 Trond Kaare Westby
1987 - 1988 Dag Ivar Winding-Sørensen
1988 - 1993 Leif Mathisen
1993 - 1998 Dag Sigve Nordsveen
1998 - 2008 Svein Erik Sandnes
2008 - 2017 Dag Ivar Winding-Sørensen
2017 - 2021 Kåre Alfred Johansen Bøhler
2021 -          Elin Helen Mørk

 

- - - - - - - - - - - 

Mer om noen ledere:
- Trond Kaare Westby (1950-2012) - Minneord i Sørum-Speilet nr. 4/2012. 
- Leif Mathisen (1924-2016) - Intervju i Sørum-Speilet nr. 4/2012, Kongens sølv i 2015, minneord i Sørum-Speilet nr. 3/2016.
- Dag Sigve Nordsveen (1958-2019)

Andre som har gjort en stor innsats:
- Odd Skullerud (1919-2011) - Kongens sølv i 2009, minneord i Sørum-Speilet nr. 5/2011
- Kjell Huseby (1932-2014) - Minneord i Sørum-Speilet nr. 4/2014
- Kristian Lieungh (1916- 2014) - Minneord i Sørum-Speilet nr. 4/2014
- Albert Hovind (1932-2018)