Årsmøtet i Blaker og Sørum Historielag 16.06.2021

Årsmøtet i Blaker og Sørum Historielag 16.06.2021

Publisert av Lillian Mobæk den 19.06.21. Oppdatert 29.07.21.

Etter flere utsettelser ble det endelig årsmøte med fysisk fremmøte. Og dette årsmøtet ble historisk da Elin Mørk ble valgt til leder, som første kvinne i Blaker og Sørum Historielags mer enn 50-årige historie. 

I pent sommervær møttes 28 medlemmer på BesteFarHuset i Blaker, et flott sted med mye historie. Alle ble plassert iht. gjeldende smittevernregler. 
Kåre Bøhler ønsket velkommen, og ba Tone fortelle litt om stedet vi var på. 

BesteFarHuset ligger på Bakken i Blaker, het tidligere Verkensbakken. Det var teglverk på jordet, og teglstein kan fortsatt finnes. Eierne, Tone Huserbråten Høglien og Øyvind Høglien, har gjort et omfattende restaureringsarbeid på hovedhuset fra 1877, stabburet med gårdsbutikk, og låven som nå er et koselig spisested med fine gamle møbler, og allerede har 10 års historie. 

BesteFarHuset
Opp låvebrua og til venstre var årsmøtet.

Tone er opptatt av å ta vare på det gamle, både møbler og historier, og formidle dette til de unge. Hun oppfordret til å få nedtegnet flere historier om både store og små steder. Mye lokalhistorie er allerede samlet i de snart 7 bygdebøkene for Sørum, men nye historier finnes stadig. BSH arbeider med en dialektbok, er viktig å ta vare på språket før de gamle uttrykkene forsvinner. 

Årsmøtet har vært annonsert både i Sørum-Speilet og på hjemmesiden, med årsmøtepapirene tilgjengelig både på nett og i møtelokalet.  
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning 2020
4. Revidert regnskap 2020
5. Forslag til arbeidsplan 2021
6. Forslag til kontingent 2022
7. Forslag til budsjett 2021
8. Innkomne saker
9. Valg av styremedlemmer, valgkomité, revisor, samt utsendinger til årsmøte i RH

Randi, Svein og Kåre i forgrunnen
Årsmøtet er i gang. Randi, Svein og Kåre i forgrunnen leser papirene.

Oppsummering. Årsmøtereferatet vil inneholde alle detaljer om årsmøtet, her er en kort oppsummering: 
* Kåre innledet, og de medlemmene som har gått bort siden siste årsmøte ble minnet med ett minutts stillhet.
* Innkalling og saksliste ble godkjent. 
* Møteleder ble Svein Sandnes, referent Randi Fjørstad, underskrivere av protokollen Ida Bøhler og Tom-Arne Ullersmo. 
* Årsberetningen viser at Blaker og Sørum Historielag er et meget aktivt lag med mange medlemmer, og det skjer mye i et år, selv om pandemien har ført til noe mindre aktivitet. 
* Alle punkter på sakslisten ble godkjent, etter en del diskusjon og kommentarer.  
* Kontingenten økes med kr 100 fra 2022, unntatt ungdomsmedlemskap.    
* Valg: Ny leder Elin Mørk, nytt styremedlem Randi Fjørstad. Øvrige styremedlemmer Kåre Bøhler, Ole Evensen, Tom-Arne Ullersmo.
Styret konstitueres på første styremøte. Varamedlemmer: Steinar Dalbakk, Hege Udnes Hoel, Dag Winding-Sørensen. 
Valgkomité: Dagfinn E. Arteid, Thorild Hexeberg Lerberg, Helge Svarstad. Revisor: Pål Erik Iversen.
Utsendinger til Romerike Historielag: Ingen, digitalt årsmøte ble avholdt 10.06.2021.

Ny leder Elin Mørk - på skogstur
Ny leder Elin Mørk - på rusletur.

Mat og prat. Så var det tid for bevertning med husets gode rundstykker og kringle, og mye hyggelig prat rundt bordene.  
Avtroppende leder Kåre Bøhler ble takket og overrakt blomster fra påtroppende leder Elin Mørk.