Årsmøtet 2022 - et godt møte😀🍕

Årsmøtet 2022 - et godt møte😀🍕

Publisert av Lillian Mobæk den 14.04.22. Oppdatert 29.04.22.

Historielagets årsmøte ble i år holdt på Frogner skole og kultursenter den 30. mars. Leder Elin Mørk tok i mot i auditoriet og ønsket alle velkommen. Svein Sandnes ble valgt til møteleder, Anne-Marie Lund referent. Og etter årsmøtet var det pizza. 

Tekst og bilder: Anne-Marie Lund.

Sekretær Randi Fjørstad gikk gjennom årsberetningen og utdypet noen av punktene. Hun sa at hun ville benytte anledningen til å takke dem som har gjort en særlig innsats for laget dette året.

* Hun fortalte hva som er blitt gjort på Nordli av forbedringer, samtidig som hun takket medlemmer som har deltatt mye her: Runar Fjellhaug, Øyvind Møllegaard og Halvard Merlid. Hun oppfordret også medlemmene til å komme innom på onsdager mellom kl. 11 og 14 når det er «åpent hus».  
* Takk ble også gitt til Bjørn Tveit for at han sommer som vinter holder øye med Vølneberg gamle skole, og til Slora Mølles Venner for arbeidet som har gjort mølla til et flott kulturminne. 
* Når det gjelder Sørum-Speilet, er det viktig å nevne de rodeansvarlige med Ole Evensen i spissen, som sørger for å bringe bladet ut til medlemmene. Uten deres innsats hadde ikke historielaget hatt mulighet til å distribuere bladet. 
* Hjemmesiden ble nevnt med oppfordring til medlemmene om å se innom den jevnlig, og stor takk rettet til Lillian Mobæk for flott oppdatering.
* At siste bind av bygdeboka kom ut i 2021, var en viktig begivenhet, og det er gledelig å se at den har solgt så godt. Lillestrøm kommune er nå betalt ut, så fortjenesten av bøker som selges heretter, går uavkortet til historielaget. Helge Hoel fikk en velfortjent takk for ansvaret med salg og distribusjon av bygdebøkene gjennom 20 år.
* Dialektboka «Da - men itte nå» har også solgt godt, selv om den så vidt ble ferdig før jul. Stor innsats ble gjort for å få den ferdig og å få solgt flest mulig bøker. Kalenderkomitéen ble også behørig takket.
* Tom-Arne Ullersmo gjorde en god jobb med å selge gamle skilt og plakater som ikke hadde noen interesse for laget. Disse ble funnet under rydding av lager, og ble solgt til en god pris som kom godt med i et år da historielaget har hatt en del uforutsette utgifter.

Årsmeldingen viste at det har vært mye aktivitet i laget, selv om 2021 også ble preget av koronarestriksjoner.

Årsregnskapet ble gått grundig gjennom av regnskapsfører Pål Ormstad, som også svarte oppklarende på spørsmål fra salen.

Arbeidsplanen for 2022 ble lagt fram av Randi Fjørstad. Den er ganske omfattende, og styret vil trenge hjelp av medlemmene for å gjennomføre alt. Vi oppfordrer medlemmene til å se på arbeidsplanen, slik at hver enkelt kan finne ut om det er noe de kan tenke seg å bidra med eller være med på.

Pål Ormstad la fram budsjettet, og både arbeidsplan og budsjett ble vedtatt.

Vedtektene
ble også gått gjennom, og her ble det gjort to endringer: Det ble lagt til at historielaget skal være en partipolitisk nøytral organisasjon, og at leder velges ved særskilt valg. 

Valget ble ryddig gjennomført av valgkomitéens leder Dagfinn Arteid. Forslagene ble godtatt av forsamlingen, alle ble valgt ved akklamasjon. Det gjaldt også ny valgkomité.

Leder Elin Mørk tok ordet, da den formelle delen av årsmøtet var over. Hun takket for tillit og ønsket nye styremedlemmer velkommen, samtidig som hun takket de som trådte ut, for innsatsen. Blomster og gave hadde hun også på lur til Dag Winding-Sørensen, som etter mange år både som leder og styremedlem gikk ut av styret. Redaksjonen i Sørum-Speilet fikk også blomster, og det satte de stor pris på.

Pizza etterpå. Så ble alle invitert til Frogner Grill, der det ble servert nystekt pizza, mineralvann, kaffe og sjokolade. Etter hvert som den ene velduftende pizzaen etter den andre ble satt på bordene, ble stemningen høy. Det ble også lydnivået med snakk og latter i skjønn forening.

Bildene her viser en fornøyd forsamling!

Leder Elin Mørk    Sekretær Randi Fjørstad    Dag W-S koser seg med pizza

Godt med pizza    Hyggelig årsmøte

Lystig lag    Svein og Helge        

 

Konstituerende møte.
Etter at årsmøteprotokollen ble underskrevet, har styret hatt et konstituerende møte, og nå er vervene fordelt slik:
Elin Mørk, leder
Tom-Arne Ullersmo, nestleder
Randi Fjørstad, sekretær
Hege Udnæs, kasserer
Ole Evensen, styremedlem

Vidar Magne Harfallet, varamedlem, og representant for Slora Mølles Venner i styret. 
Helge Seiertun, varamedlem
Thorbjørn Andresen, varamedlem 

BSH-2022-årsmøteprotokoll.pdf