Frogner - der veiene møtes. 

Se mange bilder fra Frogner i bildealbumet her.

Frogner landhandleri og meieriVeiene fra innerst i Viken til sørenden av Mjøsa har passert gjennom Frogner i Sørum i uminnelige tider. Det var to steder det var naturlig å komme over Leirelva med båt; ved Frogner og ved Leirsund.

Veiene fra innerst i Viken til sørenden av Mjøsa har passert gjennom Frogner i Sørum i uminnelige tider. Det var to steder det var naturlig å komme over Leirelva med båt; ved Frogner og ved Leirsund. Fra Leirsund fulgte vegen stort sett den samme traséen som Gauteidvegen følger i dag til Mo. Fra Frogner sundsted gikk vegen over Melvold og Moe mot Ullensaker. I 1785 ble den første brua over Leielva ved Frogner bygget. I 1991 ble vegtraséen lagt om til der den gamle Trondheimsvegen fortsatt går i dag.

Fra disse vegene, som gikk nord-sør, tok det av en veg østover ved Frogner. Den ble kalt den Fredrikshaldske hovedveg, og gikk som navnet sier til Halden. Denne vegen gikk forbi Løren og prestegarden i Sørum og videre til Blakersund. Endelig ble det i 1903 bygd en veg vestover fra Frogner over Hexeberg til Gjerdrum.

Transporten langs vegene gikk fram til begynnelsen av 1900-tallet med hest. Med jevne mellomrom var det skysstasjoner hvor de reisende kunne få friske hester og en matbit. I sannhetens navn må det nok innrømmes at det var retten til å skjenke brennevin som var skysskafferens største privilegium. Vi har skriftlige kilder helt fra 1647 om at Moe har vært skyssgard. På 1800-tallet var også en rekke andre garder i Frogner skyssgarder: Haug under Sorknes, Nordre og Søndre Frogner og Hvalsødegarden. I 1920-åra eide Ole Hertzenberg Bjerke Hvalsødegarden, og han stiftet Bjerkes rutebilselskap. Det går altså en rød tråd fra Even skysskaffer på Moe i 1647 til dagens bussruter på Romerike.
 
I vegkrysset mellom den Fredrikshaldske hovedveg og Trondheimsvegen stod det et skilt med to store, svartmalte jernplater hvor det stod tegnet med sirlig, hvit handskrift: «Til Trondhjem» og «Til Fredrikshald». I 1894 ble det bygget en ny skole på Frogner omtrent der hvor dagens barneskole ligger. To år seinere ble Frogner meieri etablert på motsatt side av krysset. I tilknytning til meieriet ble det bygget hus for en landhandel. Her ble det drevet handel av ulike kjøpmenn helt fram til 30. april 1985.
 
På bildet over ser vi landhandelen og meieriet. Vi vet ikke nøyaktig når bildet er tatt, men det må være før 1918, for vi kan skimte tårnet på Frogner gamle kirke i bakgrunnen, og det brant ned St. Hansaften det året. Mellom bjørka og steinen ser vi også det skiltet som viste veiene til Halden og Trondheim.

Les mer om Frogner i utdrag fra boka "Minner fra Frogner" nedenfor (pdf).