Hvordan kjøper du bøker?
Nett-kjøp
: Bøkene kan bestilles direkte fra Blaker og Sørum historielag. 
VIKTIG! Hvis boka kan leveres i Sørum eller i umiddelbar nærhet av Sørum (5 km), leverer vi boka portofritt på døra/i postkassa hos deg.
For øvrig sender vi den i posten, og da kommer porto iht. ordinære portotakster i tillegg.
Vi leverer/sender boka så snart som mulig. Faktura vedlegges, med betalingsfrist 10 dager.
Kontant-kjøp: Bøkene kan også kjøpes kontant for umiddelbar levering hos bokansvarlig Kåre Alfred J. Bøhler. Han kan kontaktes på mobil 93876365, e-post alfrebo@online.no eller adresse Bøler Nedre, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum. Levering avtales direkte med han.

 

Sørum Bygdebøker, bind 1 - 6

Bygdebøkene i SørumBygdebøkene i Sørum omhandler bosettings- og næringshistorie for de forskjellige deler av bygda. Redaktør for bygdebøkene er Jan Erik Horgen, og bilderedaktør er Anders Henriksen.

Etter planen skal det utgis 7 bind, og det første bindet kom ut i 2003. Pris ved kjøp av enkeltbind er kr. 850,-  + portokostnader kr. 150,- ved forsendelse. Ved tegning av abonnement på hele serien (foreløpig 6 bind) er prisen pr. bind kr. 700,-.

 

 

Sørum bygdebok, bind 1: Lørenfallet, Vølneberg og Fosserud kretser

Sørum Bygdebok nr. 1
Dette bindet inneholder historia til bosteder og næringsliv i den nordøstre delen av Sørum. Det omhandler de tidligere Vølneberg og Fosserud kretser, samt den delen av Sørum krets som omfatter Lørenfallet med områdene like nord for tettstedet, på gardsområdene til Gjester, Norum, Skea og Løren. Dette området dekkes av gardsnumra 1 til 30, med unntak av gardsnummer 16 Berg, og gardsnummer 28 og 29 Blakersund og Imshaug. Disse gardene sogner mer til Sørumsletta og tas med i bind 2. Imshaug og Blakersund var planlagt tatt med i bind 1, og omtales derfor kort sist i dette bindet.

Ei målsetting med ei bygdebok er at den skal inneholde alle bosteder og alle som har bodd i det området boka dekker. Alle bosteder vil si alle bosteder fra 1600-tallet og fram til 1900-tallet. De eldste bostedene, det vil si de gamle gardene, har historie som går langt bakenfor 1600-tallet. Denne er også redegjort for. Middelalderhistoria er skrevet av Fredrik Bjørge, og hans bidrag er avsnitta med «middelalderen» i overskrifta, samt tabeller fra 1600-tallet. Dette gjelder opplysninger om garder som en sikkert veit var ryddet i middelalderen og tidligere. Det kan ha vært flere bosteder fra tidligere hundreår og tusenår som vi ikke kjenner i dag. Slike kan framkomme ved nye arkeologiske undersøkelser eller nye kildeundersøkelser, men per i dag kjenner vi ikke sikkert flere enn dem som er omtalt.

Boka er gjennomillustrert med bilder fra Sørum kommunes bildesamling, gamle bilder innlevert i forbindelse med innsamling av materiale til boka og helt nye bilder tatt av bilderedaktøren, Anders Henriksen.

 

Sørum bygdebok, bind 2: Midtbygda

Sørum Bygdebok bind 2
Dette bindet inneholder historia til bosteder og næringsliv i den sentrale delen av Sørum, som kan kalles Midtbygda. Det omhandler den største delen av Sørum krets, men ikke Lørenfallet og områdene like nord for tettstedet, som er omtalt i bind 1. Bind 2 dekker bebyggelsen fra Blakersund i øst til Frydenlundtoppen, Vestengen og Bakenga i vest, og all bebyggelse ned mot Glomma.

Boka innledes med et kapittel om Sudreim – ætt og gods. Deretter følger bindet stort sett gardsnummerne, med ett kapittel for hert gardsnummer. Det nyere boligfeltet Valsgrenda er også tatt ut som et eget kapittel. Gardsnummer-kapitla er samlet i fem «grender» med et samlende kapittel om alle bostedene i hver grend. I disse grendekapitla er tatt inn stoff av mer allmenn interesse – stoff som ikke knyttes direkte til hver gard eller hvert bosted.

Det første grendekapitlet heter «Fra Blakersund til Berg». Deretter følger «Valsgrenda». Så «Grenda rundt Sørum kirke». Neste grendekapittel omfatter «Gardene langs Glomma». Og til slutt kommer «Lisgarda». I tillegg til grendekapitla innledes hvert kapittel om matrikkelgardene med med et allment oversyn over historia til hele området. Dette er de delene av boka som egner seg best til sammenhengende lesning. Men sjølsagt finnes det mye stoff med allmenn interesse også under avsnitta om folk på garder, bruk, villaer og plasser, og i avsnitta om landbruk og andre næringer.

Fra 1900-tallet er alle bosteder nevnt. For tida etter 1950 er en del bosteder omtalt bare med de opplysningene som allment tilgjengelige kilder gir. Det er også nyttet private og offentlige databaser, slektsbøker og private nedtegnelser. Dessuten er mange opplysninger samlet inn ved intervju og spørreskjema. For tida etter 1950 kan derfor opplysningene i bygdeboka være noe ulike.

 

Sørum bygdebok, bind 3: Sanden - Sørumsand

Sørum Bygdebok bind 3
Bindet omfatter Sørumsand på øst/sør-sida av Glomma. Fynsfeltet vil være med fra gamle Blaker kommune, men ikke Orderud gård og det nye boligfeltet, som kommer i Blaker-bindet.  
Innbundet, 688 sider, Sørum kommune 2007.


Sørum bygdebok, bind 4: Vesterskaun, sørøstre del av Frogner

Sørum Bygdebok bind 4
Bindet omfatter grenda langs Asakvegen, Arteid-grenda, grenda Vilberg - Ulverud, grendene langs Haldenvegen fra Sørvald til Ausen. 
Medforfatter middelalder: Fredrik Bjørge
Innbundet, 776 sider, Sørum kommune 2010

 

Sørum bygdebok, bind 5: Frogner 

Sørum Bygdebok bind 5

Bindet omfatter Frogner sogn, Frogner-gardene, Frogner tettsted, grenda langs Gauteidvegen, Frogner vest for Leira, grenda nordøst i Frogner.
Medforfatter middelalder: Fredrik Bjørge.
Innbundet, 780 sider, Sørum kommune 2013.

 

Sørum bygdebok, bind 6: Blaker 

Sørum Bygdebok bind 6

Dette bindet omfatter Fossumgrenda, Kvevli- og Morkgrenda, og gårder langs Blakervegen.
Innbundet, 710 sider, Sørum kommune 2018.